Založ si blog

Posledné štádium „…..izmu“, spriemyselnenie života spoločnosti.

Všetky spoločenské systémy sa dostali a dostanú do tzv. saturovaného stavu naplnenia svojich možností, ako spoločenských tak aj ekonomických (tzv. Herakleitov zákon hovorí o tom, že každá spoločnosť/civilizácia podlieha svojmu vzostupu, teda to čo onú civilizáciu privedie na vrchol je aj príčinou jej krízy). To nesúvisí s inteligenciou, ale s inými vlastnosťami človeka, ako je chamtivosť, vypočítavosť, individualizmus napriek aj naprieč komunitami (kmeň ako spoločenstvo obrany aj ekonomického prospechu z deľby práce) bez ktorých by zrejme neprežil.

Naopak, ako by sa dalo očakávať vzhľadom k všadeprítomnej evolúcii, človek postupuje od spolupatričnosti v komunite/spoločnosti k jej rozkladu. Historicky sa opakujúci model pri vzniku nového usporiadania spoločenských vzťahov, je konvencia priorít spolupatričnosti v prospech komunity/spoločnosti (ako to Jean Jaques Rouseau nazval, „SPOLOČENSKÁ ZMLUVA“), rovnostárstvo ktoré motivuje spolupatričnosť, vytvorenie „Rady starších“ (historická paralela k životnej skúsenosti tých čo najviac prežili a vedia skutky posudzovať v súvislostiach). Už v starovekých spoločenstvách (najmä v Európe) tento princíp rovnosti postupne degradoval z hierarchie múdrosti do hierarchie bohatstva, z Rady starších čo múdro spojovali predstavy/idei (teóriu) s možnosťami, sa stali senáty … parlamenty s politikou (praktickou realizáciou riadenia spoločnosti / manažovaním jej správy a správneho aparátu) uprednostňujúcou individuálne či skupinové záujmy pred spoločenským prospechom s dôvodením podpory väčšiny vytvorenej vo voľnej súťaži zdrojov/peňazí vložených do volebnej kampane. To samozrejme vyvoláva najprv apatiu a neskôr napätie v spoločnosti z preukázateľnej prevahy záujmov menšín ovládajúcich spoločnosť skrze jej individuálnu chamtivosť a účelovosť jej príslušníkov. 

Tak opakovane spoločnosť ovládla menšina skrze svojho bohatstva vytvoreného koristením na iných (ľuďoch, prírode). Spoločnosť/ľudia vždy inklinovali k potrebe vodcov a vodcovstva (vina za neúspech môže byť spredmetnená osobou, rovnako ako glorifikácia úspechu). A keďže dnes sme mnohé zdeformovali na nepoznanie od historickej skúsenosti, použijem citáciu od Miroslava Bártu o 3 vlastnostiach nutných k tomu aby sa mohol človek v Polynézii uchádzať o post náčelníka (predpoklady k tomu aby mal náčelník potrebnú autoritu):

  1. (manna) životná energia/aktivita/možnosti,
  2. (tohunga) skúsenosť a zručnosť,
  3. (toa) morálno-vôľové vlastnosti, ktoré tvorili najmä, statočnosť a tvrdosť.

Všetky tri atribúty akceptovateľného spoločenského / komunitného / kmeňového vodcovstva chýbajú dnešným domácim aj svetovým politikom a použijem uvedenú starogrécku charakteristiku, preto im nenáleží pomenovanie „polités“, keďže ich nezaujímajú komplexné spoločenské potreby, ale „idiotés“  (zo starovekej Gréckej/Helénskej tradície, keď sa ľudia zaujímajúci sa o spoločenské dianie/prospech nazývali „polités“ a takí ktorým to bolo jedno sa nazývali „idiotés“).

Títo v politike aj mimo nej činní idiotés vedú súčasnú ľudskú spoločnosť k jej úpadku a potenciálnej „veľkej“ zmene (zatiaľ nevedno či bude formovaná a formovateľná ako spoločnosť v dnešnom vnímaní tohto pojmu). Aby som zdôvodnil konkrétne príklady tohto skupinového idiotizmu, na chvíľočku sa zmienim o evolučnej vývojovej biológii.

Napriek veľkým vzhľadovým a fiziologickým rozdielom a skoro nekonečnej pestrosti v živočíšnej ríši (príbeh asi 600 000 000 rokov), muchy, dinosauri, trilobiti, motýle, ryby, zebry aj ľudia majú spoločného jediného biologického predka – vcelku nepatrná bunka (mucha a človek majú 29 000 identických sád génov a v prípade šimpanza a človeka je táto zhoda na 98,8%) a ich evolučne vzniklé rozdiely a rozmanitosť sú dielom riadiacich génov (tzv. genetickej montážnej/regulačnej sady). Dnes vieme, že evolúcia je „hra“ s počtom a typom opakujúcich sa modulov s typickými znakmi symetrie a polarity (štúdiu veľmi pomohlo sledovanie mutácií spôsobujúcich napr. kyklopiu jahniat – vedci zistili, že bola spôsobená líliovitou rastlinou kalifornskej kýchavice, ktorá v tráviacom trakte generuje vznik alkaloidu cyklopamin ktorý ovplyvňuje vyvíjajúce sa embryo, podobne funguje thalidomid, pôvodne vyvinutý na liečbu nevoľnosti v 50. a 60. rokoch minulého storočia a spôsobil tisíce novorodeneckých defektov).

Zmeny v podobe človeka a jeho prístupe ku svetu, ktoré sme absolvovali približne za 6 miliónov rokov od posledného spoločného predka so šimpanzom, sa od ostatných živočíchov nijako nelíšili (najrannejšie fosílie Homo sapiens sú staré 160 000 rokov a na rozdiel od zaužívaného komunistického mýtusu o práci čo zušľachtila človeka – vieme, že už pred 2,5 miliónom rokov používal nástroje Homo habilis/človek zručný a vzpriamene chodil už Australopithekus aferensis pred 3,6 miliónmi rokov). Dnes vieme aj to, že náš mozog sa k dnešnej podobe zväčšil vďaka adaptácii na klimatickú zmenu (chladnejšie a suchšie klíma ktorého datovanie geológovia určili na približne 2,3 milióna rokov). Časté a náhle teplotné výkyvy sa mnohokrát opakovali a horšia dostupnosť vody, potravy a vynútená migrácia asi za milión rokov umožnili rast  veľkosti mozgu na dvojnásobok (asi 50 000 generácií). Je zaujímavé, že človek neandertálsky bol väčší a aj mozog mal väčší ako my (bol lepšie adaptovaný na uvedené zmeny a asi pred 30 000 rokmi zo zatiaľ neznámych dôvodov vyhynul – naše rodové línie sa rozišli asi pred 500 000 rokmi). V porovnaní s inými tvormi je ľudský mozog nesmierne energeticky náročný orgán, odčerpáva až 25% energie dospelého človeka a až 60% u detí. Ale je možné konštatovať, že evolúcia človeka nebola oproti iným živočíchom ani zvláštna ani atypická.

Opäť pre dokumentáciu uvediem niekoľko faktov. Ľudská DNA obsahuje asi 3 miliardy párov ich bázických/základných usporiadaní (už spomenutý šimpanz ich má totožné na 98,8%, to je asi 36 miliónov týchto párov). Ľudia a šimpanzy sa vývojovo oddelili od spoločného predka zhruba pred 6 miliónmi rokov – môžeme predpokladať, že v tomto čase sa udialo asi 18 miliónov zmien v DNA, ale nie všetky prispeli k evolučnej zmene (pritom nepríbuzní ľudia sa líšia asi v 3 miliónoch bází). Len na dokreslenie reality uvediem, že rodové línie hlodavcov/myší a primátov/opíc sa oddelili niekedy asi pred 75 000 000 rokov a napriek tomu má ľudský a myší genóm 99% génov rovnakých (dokonca 96% všetkých ľudských génov je uložených v chromozómoch v rovnakom poradí ako u myší, to je najmenej spoločných 55 miliónov rokov evolúcie).

Na záver tohto exkurzu do biológie, je jasné že obrovská pestrosť prírody (vrátane človeka) je komplexná zviazanosť všetkých vplyvov umožňujúcich biologickú existenciu s tou geologickou spätou s prostredím a jeho zmenami. Všetci už dnes vieme, že na rozdiel od miliárd rokov Zemskej histórie prostredie viac a viac moderuje človek a jeho konanie. Ak teda človek chce udržať svoj rod a spoločnosť, musí začať uvažovať a žiť inak ako v dobe keď jeho i pozemskú existenciu určovali len tzv. vonkajšie geologické a kozmické udalosti.

Po tomto obsiahlom zdôvodnení našej spätosti s prírodou a biologickou existenciou ako takou, sa vrátim k polités a idiotés. Ľudia ktorí uvažujú o budúcnosti a spoločnosti (polités) musia tomuto (popísanému) stavu prispôsobiť svoje konanie už dnes. Idiotés by sme mali v procesoch spoločenskej a politickej selekcie posunúť do role pozorovateľov a nie aktérov či dokonca vodcov. Ale aby som bol aj konkrétny a ostal skôr na Slovensku, tak dva príklady za všetky.

Feministky typu p. Krempaskej, či kresťanské fundamentalistky typu p. Záhorskej by mali popremýšľať o svojom konaní a duchu svojej neprimeranej sekvenčnej selekcie (samozrejme, rovnako sa to týka všetkých pohlaví a rás s takýmto prístupom k spoločnosti a jej existenčnému prostrediu/prírode).

Lebo keď ochrana života od počiatku tak u všetkých tvorov na Zemi, veď na počiatku sme rovnakí a ak sa odlišujeme od ostatných tvorov na zemi len v pár percentách, tak potom si rovnaké zaobchádzanie a priority nezaslúžia len ženy, ale opäť všetky tvory, lebo inak sú vystavené našej ľudskej diskriminácii!

Spoločenská štruktúra, ktorú si človek vytváral v porovnaní s evolúciou veľmi krátku dobu, neustále vytvára napätie nie len medzi ľuďmi ale dnes aj s prírodou/životným prostredím. Stali sme sa rozhodujúcim závažím na váhach pozemskej biosféry. Zdá sa, že už nevieme udržať ani bývalú rovnováhu a ani nastaviť protokol spoločenských zmien tak aby sme neboli strojcami nevratných zmien prostredia.

Akcelerátorom spoločenského usporiadania nazývaného kapitalizmus / liberalizmus / neoliberalizmus je akcelerátor tzv. pokroku – priemyselná revolúcia. Všetky politické a spoločenské zmeny približne od 17. storočia postupne skrze isté turbulencie viedli k aplikácii priemyselnej produktivity a ňou generovanej osobnej aj spoločenskej spotreby. Aby sa vzájomne podnecovali k rastu, museli prebehnúť spoločenské zmeny generujúce spriemyselnenie všetkých zložiek spoločenského a tak aj individuálneho života človeka (spotreba a služby sú ekonomickým motorom rastu a tento rast vyžaduje až geometrický nárast materiálnej a energetickej spotreby).

Už nestačí samoregulačná schopnosť ekosystému vykompenzovať neustály nárast geologickej a biologickej podstaty Zeme. Sme vystavený čoraz väčšiemu a kratšiemu cyklu ekologických kríz, ktoré tiež generujú spotrebu na obnovu. To rovnako ako priemyselná a sociálna spotreba zvyšuje kvázi rovnovážne disproporcie (naše závažie je čoraz ťažšie a viac a viac sa zvyšuje nerovnováha, zrýchľujú sa degradačné procesy – ekologické/sociálne/ekonomické).

Čím ďalej menej sa nám bude dariť riešenie tejto zložitej a mnoho-faktorovej integrálnej rovnice. Jej neriešením sa stáva táto rovnica zložitejšou až prestane mať reálne riešenie. Tu je priestor prípravy na zatiaľ nejasnú, ale nevyhnutnú spoločenskú (politickú) zmenu (zrejme nevyhnutne globálnu) a prípravnou etapou môžu byť spoločenské – politické – ekonomické návrhy na postupné znižovanie univerzality spriemyselnenia života. To samozrejme neznamená jeho zindividuálnenie, naopak ako píšem v úvode – v časoch veľkých spoločenských kríz sa snáď opäť začne prejavovať potreba spolupatričnosti a spoluúčasti a hľadania múdrosti (podobne ako sa stalo približne pred 2500 až 3000 rokmi objavením sa filozofií obnovy Konfúcia, Gautamu/Budhu, Sokrata). To iste nie je beh na krátke trate (a to vtedy sa obnova týkala len človeka – dnes je to doslova obnova reprodukčnej schopnosti Zeme). Ale neustály odklad / neakceptovanie reality nás posúva viac do temna ako pod svetlo budúcnosti.

Peter Ponický Lošonci

PS.

Napadlo ma uviesť príklad dvoch opačných prístupov k existencii, jeden múdry/inšpiratívny a druhý povýšenecký a arogantný/spiatočnícky:

Zanedlho po svojom návrate z plavby okolo sveta (roku 1836) išiel sa Darwin pozrieť na prvú orangutaniu samičku v londýnskej ZOO (volala sa Jenny). Hlboko naňho zapôsobila. Žasol nad tým ako si rozumela so svojím chovateľom/opatrovateľom, obdivoval jej hravosť a inteligenciu. Zdalo sa mu, že má emócie ako dieťa.

Na rozdiel od tohto zvedavého a premýšľajúceho muža, bola aj kráľovná Viktória návštevníčkou v zooparku a videla zhodou okolností tiež orangutaniu samičku a neskôr o tom napísala, že bola hrozná, trápna a nepríjemne ľudská …

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Španielsko, Katalánsko, Barcelona, protest

Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

30.05.2024 11:59

Amnestia sa nebude vzťahovať na činy kvalifikované ako terorizmus podľa európskej legislatívy ani na činy predstavujúce vážne porušenie ľudských práv.

Nemocnica Ružinov

Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku a nesmie operovať

30.05.2024 11:53

Lekárka tiež musí zaplatiť odškodné pacientovi i poisťovniam.

Kompa, Gabčíkovo, Dunaj,

Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

30.05.2024 11:34, aktualizované: 12:13

Štátny podnik vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

sudca najvyššieho súdu Juraj Kliment

Incident na parkovisku: Disciplinárku so sudcom Klimentom, ktorého má Fico v zuboch, zrušili

30.05.2024 11:21

Jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.